Ajalugu

1995 Väike-Maarja Gümnaasium

1940 Väike-Maarja Keskkool
Vaike-Maarja_Gumnaasiumi_ajalugu

1922 Väike-Maarja Ühisreaalgümnaasium

1919 Väike-Maarja Kõrgem Algkool

1723 Väike-Maarja Kihelkonnakool

 

Kihelkonnakoolist gümnaasiumini

Arhiividokumentide andmetel avati Väike-Maarjas kihelkonnakool esmakordselt 1723. aastal. Kõrgpunkt koolide asutamisel oli 1762. aastal, mil troonil oli Katariina II ning 1728. aastaks oli Väike-Maarja kihelkonnas kümme kooli. Prantsuse revolutsioon kutsus Venemaal esile tugeva reaktsiooni kõige Lääne-Euroopast tuleva vastu, kaasa arvatud hariduse andmise idee. Selle tulemusena ei tegutsenud 18. sajandi lõppedes Väike-Maarja kihelkonnas ükski kool. Uus tõusulaine oli 19. sajandi kolmekümnendatel aastatel. Väike-Maarjas avati kihelkonnakool taas 1873. aastal, mil kooli asus tööle Riia Balti Seminari kasvandik Peeter Koit. Tema eestvedamisel muretseti tahvel, koolipingid. Õpetust anti kihelkonnakoolide programmi järgi, suuremat rõhku pandi saksa ja vene keelele.

Märkimisväärne isik kooli ajaloos on kindlasti Jakob Tamm, kes oli kooliõpetajaks 1893-1907. Sellega kaasnes kooli uus tõusuperiood, mis kajastus heatasemelises hariduses ning kõrgest pedagoogilisest kultuurist. Pärast J. Tamme surma sai koolijuhatajaks M. Meos (1907-1919). Heatasemelise õpetamise kõrval on tal hinnatavaid teeneid Väike – Maarja kultuuriloos – põllumeeste seltsimaja ehitamine, kohaliku kultuurielu aktiviseerimine, laenu-hoiuühisuse juhtimine ja suunamine, kihelkonnakooli ümberkujundamine gümmnaasiumiks.1919. aasta sügisest muudeti senised kihelkonnakoolid kõrgemateks algkoolideks.

Väike-Maarja kooliloos on eksisteerinud ka tütarlastekool. Kool tekkis ruumipuudusel, kuna kihelkonnakooli tütarlapsi enam vastu ei võetud. Riia õppekonna kuraator kinnitas 4.10.1901. aastal Väike-Maarja tütarlastekooli . Tunnistusel esineb nimi Malo – Mariinskoje natsalnoje zenskoje utstsilitse. Kooli esimene juhataja oli Helene Kõrv 1901 – 1903. Ruumid koolitööks saadi Müüriku mõisast. Kuna õpilasi oli enam, kui ruumid mahutada jõudsid, siis tegeleti aktiivselt rahaliste vahendite leidmiseks uue koolihoone tarbeks. Nõnda avaldati “Postimehes ” 1902. aasta alguses üleskutse palvena Väike-Maarja kihelkonna rahvale annetusi koguda ja näitusmüüke korraldada. Saadud üleskutsest laekus 2000 rubla, mille eest sai kool uue juurdeehituse. Tütarlastekool töötas kuni 1907.aastani, mil M. Meos koolid ühendas kihelkonnakooliks.

Väike-Maarja kihelkonnakool muudeti 1919. aasta sügisel Väike-Maarja Kõrgemaks Algkooliks. Uus koolijuht oli 1919-1920 A. Remmel ning tema järel 1920-1924 L. Mikiver. Kõrgema algkooli juures töötasid ka keskkooli klassid. Vastavalt riiklikule seadusele võis algkooli moodustada vaid 5. ja 6 . õppeaasta. Seoses sellega likvideeriti kõrgema algkooli 7. klass, mis alustas tööd keskkooli klassina, 4. klassi nime all ning samas alustas tööd ka keskkooli 7. klass, mis oli 10. õppeaasta. Nende muudatuste tulemusena nimetati kõrgem algkool ümber 6-klassiliseks algkooliks, mis tegutses Väike-Maarjas 5. ja 6. klassiga. Nooremad õpilased käisid Kaarma ja Koonu-Ärina 4-klassilises algkoolis. Pideva õpilaste arvu kasvamisega tekkis Väike-Maarjasse kaks kooli – algkool ja ühisreaalgümnaasium. Viimase juhatajaks oli l. Mikiver. 1920. aastatel tekkisid algkooli juurde ka 1.- 4. klass, kuna väiksed algkoolid likvideeriti.

Uus gümnaasiumi hoone valmis 1924. aastal. Koolielu majanduslikku poolt segas pidev rahapuudus. 26.12.1926. moodustati Väike-Maarja ühisreaalgümnaasiumi vilistlaskogu, mille eesmärgiks oli vaimselt ja aineliselt kooli toetamine. Korraldati arvukalt pidusid, näitusi, korjandusi toetamaks kooli.

Kolmekümnendate aastate teisel poolel toimusid hariduselus pidevad muudatused ning seoses sellega oli koolil ka pidev hävimisoht. Tänu toetajatele jäi Väike-Maarja siiski riiklike keskkoolide võrku. Reformide käigus muudeti pidevalt ka kooli nime ja kooliastmete paigutust. Gümnaasiumi asemele asutati 1940. aastal Väike-Maarja Keskkool, mis sõjaaastail kandis taas gümnaasiumi nime. Keskkoolina jätkati taas 1944. aastast kuni 1995.aastani.

Alates 5. maist 1995. aastast kannab kool Väike-Maarja Gümnaasiumi nime. Tänapäeval toimub õppetöö kahes koolihoones. 1.-4. klassi õppetöö toimub algkoolimajas (endine Tütarlastekool aadressil Pikk tn 23) ning 5.-12. klassi õppetöö toimub Väike-Maarja gümnaasiumi peahoones Pikk tn 1.

 

Lõpuaktused 2024
2023/24 õppeaastat läbiv teema
"Keskkond ja jätkusuutlik areng"

Otseviited

HITSA_logo_EST                

Aadress: Pikk 1, 46202 Väike-Maarja, Lääne-Virumaa | Tel: +372 327 0910 (peamaja) | E-post: info@vmg.v-maarja.ee