Aasta õpetaja nominendid

Meie koolist oli esitatud aasta õpetaja nominendid viies erinevas kategoorias- kokku 7 inimest.

Ants Rikberg – Elutööpreemia

Ants Rikberg on kogu oma karjääri jooksul panustanud piirkonna, sh Eesti hariduse arendamisele. Ants Rikberg on lõpetanud TPedI kehalise kasvatuse õpetajana. Esimeseks töökohaks oli Kunda kool. 1981-1999 oli Rikberg Väike-Maarja Õppekeskuse direktor, tema eestvedamisel kujunes kutseõppeasutus toonase Väike-Maarja kolhoosi mehhanisaatorite kasvulavaks. Pärast taasiseseisvumist, mil maaelu vajas uut hingamist, tuli Ants välja mõttega rajada Väike-Maarjasse päästekool, mis tegutseb tänini. Ta on töötanud asutuses erinevatel ametikohtadel. 1999. a tegi ta ettepaneku viia gümnaasiumisse sisse riigikaitseõpetus ning on siiani olnud Väike-Maarja Gümnaasiumi riigikaitseõpetaja. 2007-2013  oli Ants kohaliku spordihoone juhataja ja spordielu eestvedaja.

Ants paistab silma spordi- ja riigikaitseõpetajana. Distsipliin ja isamaaline hoiak on kujundanud õppureist väärikad kodanikud riigile.

Olla 70-selt aktiivne õpetaja on ehedaim näide elukestvast õppimisest.

Eeskujuks on Ants Rikberg eelkõige vitaalse ja positiivse ellusuhtumisega. Tema laitmatu rüht ja sportlik vorm teeb silmad ette paljudele gümnasistidele, järgmiste põlvkondade esindajatest rääkimata.

Tuuli Saksa – Gümnaasiumiõpetaja

Tuuli Saksa õpetamisviisid on põimitud erinevate metoodikatega. Õpetajatööd alustas Tuuli klassiõpetajana, inglise keele õpetajaks on ta õppinud õpetajatöö käigus. Klassiõpetajana on tema tööriistakohvris lisaväärtusena hulgaliselt mängumeetodeid, mis keele õpetamisel kuluvad marjaks. Õpetamisviiside taga on eelkõige õpetaja isiksus. Tuuli „põleb ja kiirgab“ klassi ees. Seetõttu jääb inglise keel igale õpilasele külge, seda näitavad meie kooli inglise keele eksamite tulemused. Siinjuures on sobilik märkida, et õpetaja Saksa õpilaste tulemused on meie koolis alati kõige paremad. Ta teeb igast õpilasest meistri. Õpetajana on ta üks meie kooli tugisammas.

Õpetajana on Tuuli Saksa nõudlik ja järjekindel. Tema eripäraks on kindlasti asjaolu, et kõik tema õpilased jõuavad nõutavate õpitulemusteni. Kummalisel kombel oskab ta nõudlikul moel inglise keelt õppima meelitada nii andekad kui ka haridusliku erivajadustega õpilased. Tuuli leiab alti aega, et õpilastele pakkuda tunniväliselt lisatuge. Gümnaasiumiosa õpilased on tema juhendamisel  motiveeritud sooritama rahvusvahelist keeleeksamit. Tulemused on olnud suurepärased.

Merles Laanemägi – Gümnaasiumiõpetaja

Merles Laanemägi õpetamisviisid on põimitud klassikaliste võõrkeele õpetamismetoodikatega ja kaasaegse õpikäsitusega.

Õpetajana on Merles nõudlik ja järjekindel. Tema suurimaks panuseks on nõudlikkus heas mõttes, tema tundi ilma õppimata naljalt ei minda. Ta on seisukohal, et õpitulemused peab saavutama. Sellest tulenevalt saavad õpilased minna tema juurde konsultatsioonidesse nii enne koolitundide algust kui ka pärast tunde. Paindlik toetusviis annab kõikidele õpilastele võimaluse juhendamist saada.

Merles on kohuse- ja vastutustundlik õpetaja. Temast peegeldub head lastetuba- viisakust ja korrektsust. Tema jaoks on oluline, et koolis tegeletakse lisaks õpetamisele ka kasvatamisega, mis tänapäeva muutunud õpikäsitusega on veidi tahaplaanile jäänud. Tahte kasvatamine on väljakutseks ilmselt paljudele. Kooliperele on ta eeskujuks eelkõige oma ainele pühendumise, tahtekindluse ja töökusega. Temalt ei kuule kunagi lauset: „Ma olen väsinud ja ootan vaheaega.“ Ta oskab oma tööd planeerida ja aega oskuslikult ära kasutada. Seeläbi oskab ta õpilastele anda peegelduse, et iga töö tegemiseks on vajalik aega planeerida. Kui seda oskad, siis on iga töö nauditav.

Merles julgeb alati oma arvamuse välja öelda. Ta on aktiivne kaasamõtleja ja ettepanekute tegija kooli õppe- ja arengukava seminaridel.

Heli Reinart – Klassijuhataja

Heli Reinart oli 2020/2021. õa- lõpuklassi juhataja. Ta on oma õpilastega koos kasvanud ja arenenud kaheksa aastat. Tema klassi märksõnaks ongi „meie“. Vaiksel ja tasasel moel on ta osanud klassist kujundada kokkuhoidva meeskonna. Heli puhul saab tõdeda, et meie tunne on kujunenud eelkõige läbi õpetaja lihtsuse ja hoolivuse. Alates keskastmest on ta klassijuhatajana korraldanud klassiõhtuid, mis sageli leidsid aset õpetaja kodus. Koos küpsetati ning peeti erinevaid tähtpäevi. Märkimisväärne on, et ta on teinud igal õa-l klassi kohta kokkuvõtte, mõnikord fotodena, mõnikord videotena.

Heli toetamisel ja julgustamisel on õpilased osalenud erinevatel konkurssidel ja võistlustel, saavutatud on märkimisväärseid tulemusi.

Ta on suutnud oma õpilasteni viia teadmise, et õppimine on ka töö, see on õpilase töö ja ilma pingutamiseta ei teki eduelamust. Eeskujuks on ta väärika ja tasakaaluka käitumisega. Temast kiirgab kohuse- ja vastutustunnet.

Klassijuhatajana on ta aidanud õpilastel kujuneda nii ainetundides kui ka tunnivälises tegevuses.

Relika Maripuu – Klassijuhataja

Relika Maripuu on olnud klassijuhataja alates 2011/2012. õa. Tema klassi eripäraks on nn „suur klass“. Juhtumisi on sellesse klassi igal õa liitunud mõni uus õpilane. Klassikollektiivi seisukohalt ei ole olnud otstarbekas klassi kaheks jagada. Relika jaoks on see olnud suur väljakutse. Esmalt sellepärast, et juhtida klassi, kes osaleb õppetegevuses erinevates rühmades ja teisalt seetõttu, et pidevalt on olnud vajadus juurde sulandada uusi õpilasi.  Vaatamata raskustele on õpetajal õnnestunud suur klassipere ühise mütsi alla tuua. Tunnivälises tegevuses on tema õpilased aktiivsed klassi „vaimu“ kandjad.

Ta jälgib õpilaste õppeedukust, püüab koostöös tugiteenuste osakonna juhatajaga leida meetmeid, kuidas õpilasi toetada õpilaste andest ja huvidest lähtuvalt. Õpetaja teeb koostööd ringijuhtidega ja võimalusel on suunanud õpilasi huviringidesse. Õpetaja motiveerib õpilasi kooli esindama ning leiab aega neile õpetada aja planeerimist.

Relika tegevust iseloomustavad märksõnad -põhjalikkus, korrektsus ja  kord. Ta järgib koolis püstitatud eeskirju ja juhiseid. Sama järjepidevalt nõuab ta seda oma õpilasteltki. Esile toomist väärib tema rahulik olek õpilastega suhtlemisel. Ta oskab nõuda positiivselt, õpilase eneseväärikust riivamata. Õpilaste hinnangul on ta nõudlik, aus ja õiglane.

Siret Mätas – Klassiõpetaja

Siret Mätas oskab näha iga õpilase eripära ning leiab igale õpilasele võimetekohase ülesande. Lapsevanemate tagasiside põhjal on õpetaja professionaalsus kõrgel pedagoogilisel ja metoodilisel tasemel. Ta tuleb suurepäraselt toime nii andekate, kui ka HEV õpilastega. Õpetajana suudab Siret igas olukorras minna õpilase tasandile ja leida motiveerivaid lahendusi.

Ta on igas olukorras viisakas, oskab olla tänulik. Sarnast käitumisjoont kujundab ta oma õpilasteski, kes oskavad märgata ja on viisakad. Siret Mätas on oma kooli hingehoidja, sest ta on meie kooli vilistlane. Talle on olulised kooli kombed ja tavad. Õpetajatöös oskab ta lõimida kooli tähtpäevad ainetundidesse. Tema klassi õpilaste eripäraks on lisaks headele õpitulemustele ka hea käitumisoskus.

Kolleegide seas on Siret hinnatud eelkõige abivalmiduse ja „kahe jalaga“ maa peal olemise eest. Igas olukorras suudab ta jääda rahulikuks, leida konstruktiivseid lahendusi. Siret hindab väga kõrgelt koostööd lastevanematega.

Urmas Urb – Hariduse sõber

Urmas Urb on meie kooli personali tugisammas, sest koolis juhtub kogu aeg midagi. Ikka läheb mõni ukselink katki, toolijalg vajab kohendamist, garderoobikapi uks ei tule lahti, õpetaja töötool vajab reguleerimist jne. Urmasel on alati aega ja ta on märkamatult kohal, kui teda vajatakse. Õppetegevuse toimimiseks ei ole vaja ainult õpetajaid, nn „taustajõud“ on sageli nähtamatud, aga nende panus on hindamatu. Vähemalt meie koolis see Urmase puhul nii on.

Õpilasi toetab Urmas kaudselt, see on õpilase jaoks esmapilgul nähtamatu. Samas on meie kooli õpilastele Urmas kogu aeg nähtav. Ta liigub märkamatult mööda koolimaju ja püüab leida ja märgata, mida on vaja korrastada. Tal on alati olemas mõte, kuidas olukordi lahendada.

Kui majas on sanitaarremondid, siis on Urmas alati „ülemjuhataja“. Ta teab iga seina värvikoodi peast,  teab köögiseadmete, ventilatsiooni, turvaseadmete jms hingeelu. Kõige rohkem avaldub Urmase loovus koolimaja kaunistamisel. Huvijuhi innovaatilised mõtted vormistab tehniliselt alati Urmas. Ta ei ole kordagi sõnanud, et ambitsioonikad ideed ei ole võimalikud.

Urmas väärtustab oma tööd, ta on oma pühendumisega eeskujuks kolleegidele ja õpilastele. Meie kooli jaoks on Urmas väärtus, sest meil on meeskonnas liige, kes hingab ja mõtleb hariduse, st õppeaasta rütmis.

Palju õnne kõikidele nominentidele!

2023/24 õppeaastat läbiv teema
"Keskkond ja jätkusuutlik areng"

Otseviited

HITSA_logo_EST                

Aadress: Pikk 1, 46202 Väike-Maarja, Lääne-Virumaa | Tel: +372 327 0910 (peamaja) | E-post: info@vmg.v-maarja.ee