Kooli vastuvõtmise tingimused ja kord

Õpilase kooli vastuvõtmise tingimused ja kord

Avaldus gümnaasiumiastmesse astumiseks


Gümnaasiumiastmele vastuvõtmist võib taotleda põhihariduse või sellele vastava välisriigi haridustaseme omandanud õpilane.

10. klassi saab kandideerida põhikooli lõpetanud õpilane, kelle põhikooli lõputunnistuse hinded on vähemalt rahuldavad, kaasaarvatud käitumise hinne.

 

Gümnaasiumi 10. klassi astumisel esitab sisseastuja või tema seaduslik esindaja:

1) kirjaliku avalduse (kättesaadav kooli koduleheküljel)

2) sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse) ametlikult kinnitatud ärakirja

3) tervisekaardi

4) sisseastuja põhihariduse või sellele vastava välisriigi haridustaseme omandamist tõendava dokumendi (originaal) koos hinnetelehega

5) viimase õppeaasta klassitunnistuse

6) kaks fotot 3×4

 

10. klassi vastuvõtu kord

Õpilase vastuvõtt otsustatakse põhikooli lõpetamise tulemuste ja vestluse alusel.

Vestluse aeg teatakse õpilaskandidaadile dokumentide esitamise ajal ja vestlust korraldab komisjon kuhu kuulub õppealajuhataja, klassijuhataja ja direktor.

Kooli direktor kinnitab käskkirjaga 10. klassi vastu võetud õpilaste nimekirja ja korraldab selle avalikustamise kooli koduleheküljel hiljemalt 31. augustiks.

Juhul, kui õpilane soovib kooli vahetada enne 1. septembrit, teatab ta oma soovist koolile kirjalikult ning kool arvab õpilase 10. klassi õpilaste nimekirjast välja.

 

 

 

Otseviited

HITSA_logo_EST                      

Aadress: Pikk 1, 46202 Väike-Maarja, Lääne-Virumaa | Tel: +372 327 0910 (peamaja) | E-post: info@vmg.v-maarja.ee